Добавить в избранное Домой  Контакты  Карта сайта 
 • Изучение испанского языка по Скайпу
 • Объявления
 • Фотографии Испании
 • Словарь
 • Форум
 • Туризм в Испании
 • Пользовательского поиска

  Залишення на постійне місце проживання за кордоном

  Прийом до розгляду клопотань громадян України про залишення на постiйне проживання за кордоном

  Громадяни України, якi виїхали за її межi тимчасово, при порушеннi клопотання про залишення на постiйне проживання за кордоном подають до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном такi документи:

  1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи iнший документ, за яким громадянин України виїхав за її межi (пiсля звiрення даних паспорта та анкети паспорт пiдлягає поверненню заявнику);

  2. чотири фотокартки розмiром 35х45 мм;

  3. заява-анкета;

  4. нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про народження заявника;

  5. за наявностi в заявника дiтей вiком до 18 рокiв - нотарiально засвiдченi копiї свiдоцтв про їх народження;

  6. нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про шлюб або розiрвання шлюбу;

  7. заяви батькiв, одного з подружжя заявника, якi проживають в Українi; за наявностi в заявника неповнолiтнiх дiтей, якi залишаються в Українi, - заяви їхнiх законних представникiв про вiдсутнiсть у них матерiальних претензiй до заявника. У разi смертi зазначених осiб подаються копiї свiдоцтв про смерть. Якщо вони пропали безвiсти, - завiрена копiя рiшення суду про їх визнання безвiсно вiдсутнiми;

  8. довiдка з мiсця роботи заявника в Українi за останнi п’ять рокiв про вiдсутнiсть до нього матерiальних претензiй та три її завiренi копiї;

  9. нотарiально засвiдченi заяви дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв, якi постiйно проживають в Українi, про згоду на своє залишення на постiйне проживання за кордоном разом з батьками або одним з них;

  10. якщо неповнолiтнi дiти залишаються на постiйне проживання за кордоном з одним з батькiв - нотарiально засвiдчена заява про згоду на це другого з батькiв; у випадку смертi другого з батькiв подається копiя свiдоцтва про смерть; якщо вiн пропав безвiсти, - завiрена копiя рiшення суду про визнання його безвiсно вiдсутнiм;

  11. документ, що пiдтверджує сплату консульського збору, або документ, на пiдставi якого заявник звiльняється вiд його сплати.

  Документи, перерахованi в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 подаються у чотирьох примiрниках.

  Повiдомлення рiшення заявниковi та оформлення документiв про його постiйне проживання за кордоном

  Про прийняте рiшення повiдомляється заявниковi в письмовiй або уснiй формi. У разi вiдмови в задоволеннi клопотання заявниковi повiдомляються конкретнi причини вiдмови.

  Разом з повiдомленням позитивного рiшення заявник iнформується про обов’язковiсть виписки з останнього мiсця постiйного проживання в Українi, здачi паспорта громадянина України до органiв внутрiшнiх справ за останнiм мiсцем проживання в Українi та надання до дипломатичного представництва або консульської установи вiдповiдних довiдок.

  Пiсля представлення заявником довiдок про виписку з останнього мiсця постiйного проживання в Українi та здачi паспорта громадянина України до органiв внутрiшнiх справ України в паспорт громадянина України для виїзду за кордон уноситься шляхом проставлення штампа "постiйне проживання" або такого напису (з вiдмiткою про дату внесення та iз зазначенням посади i прiзвища особи, яка його внесла), який скрiплюється пiдписом посадової особи та печаткою вiдповiдного дипломатичного представництва або консульської установи.

  Реєстрацiя громадян України за кордоном консульськими установами

  У вiдповiдностi до чинного українського законодавства, громадяни України, якi постiйно перебувають за кордоном (особи, яким у встановленому порядку оформлено постiйне проживання за кордоном) або тимчасово перебувають за кордоном бiльш нiж три мiсяцi, але обумовлений строк, мають стати на облiк у консульськiй установi України.

  За взяття на облiк громадян України, якi постiйно проживають за кордоном, стягується консульський збiр.

  Узяття на облiк громадян України, якi тимчасово перебувають за кордоном, здiйснюється безкоштовно.

  Узяття на облiк громадян України здiйснюється в тiй консульськiй установi України, на територiї консульського округу якої вони проживають.

  При взяттi на облiк громадянин України подає заяву, пред’являє паспорт громадянина України для виїзду за кордон, заповнює облiкову картку. До облiкової картки додається фотокартка особи розмiром 35x45 мм, яка береться на облiк.

  Дiти до 18-рiчного вiку вносяться до облiкової картки одного з батькiв. До цiєї облiкової картки додається фотокартка кожної дитини розмiром 35x45 мм. Пiсля досягнення 18-рiчного вiку на них заповнюються окремi облiковi картки.

  При взяттi на облiк у паспортi робиться вiдмiтка: "Узятий на облiк в :", ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

  Зняття з облiку здiйснюється за заявою громадянина України.

  При зняттi з облiку в облiковiй картцi i паспортi громадянина України робляться вiдповiднi запис та вiдмiтка: "Знятий з облiку в :", ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

  Громадяни України, якi тимчасово перебувають за кордоном бiльш нiж три мiсяцi (але строк обумовлений) на навчаннi, стажуваннi, лiкуваннi, у вiдрядженнi, працюють за контрактом тощо, беруться на облiк в консульськiй установi України, на територiї консульського округу якої вони проживають.

  При взяттi на облiк громадянин України подає заяву та заповнює облiкову картку, до якої додається фотокартка розмiром 35x45 мм.

  У паспортах громадян України, якi перебувають за кордоном з вищезазначених причин, робиться вiдмiтка "Узятий на тимчасовий облiк в : до :", ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи та гербова печатка.

  Дипкур’єри, туристи та громадяни України, якi перетинають країну транзитом, облiку не пiдлягають.

  Облiк громадян України, якi прибули до країни в короткострокове (до трьох мiсяцiв) вiдрядження, та членiв українських делегацiй ведеться в журналах або в облiкових картках. Нiяких вiдмiток у паспортах цих громадян не робиться.

  Для взяття на консульський облiк дiтей, якi є громадянами України i якi всиновленi iноземцями, всиновителi подають до дипломатичного представництва або консульської установи України документ, що пiдтверджує факт усиновлення дитини - громадянина України iноземцями, проїзний документ дитини, заповнену заяву-анкету на дитину, одну фотокартку розмiром 35x45 мм.

  info
  Обмен кнопками
   
  Правовая информация Авторские права Политика конфиденциальности